Elya Yalonetski
Boris Zabirochin
und Alla Dzhigirey
Pavel Feinstein
Valentina Popovskaya
Victor Gulchenko
Tatjana Korschunova